Nyheter

« Se alla nyheter

Förstärkt Motståndskraft och uthållighet (MoU)

Som de flesta av er säkert redan känner till så är Netwest ansvariga för koordineringen av kriskommunikationen för stadsnäten i västra Sverige – detta via Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG). Jesper Hagman är satt att leda detta arbete för Netwests räkning och här följer en kort bakgrund och en statusuppdatering över nuläget.

Det förändrade säkerhetspolitiska läget runt om i Europa har lagt fokus på Sveriges försvarsförmåga i händelse av ett anfall eller om ett antagonistiskt hot skulle uppstå i, eller riktas mot landet. Till följd av detta och som en del i försvarets upprustning och förmågehöjande aktiviteter så har sektorn ”Elektronisk kommunikation” blivit utpekad som en infrastruktur, som ska skyddas vid ett sådant läge, och därför har PTS (Post- och Telestyrelsen) tillfrågat Stadsnätsföreningen om möjligheten till att bidra i arbetet kring koordinering och samordning för diverse önskade förstärkningsåtgärder.

Arbetet bedrivs inom Stadsnätsföreningens verksamhet under projektnamnet Motståndskraft och uthållighet (MoU) och är ett så kallat förvaltningsuppdrag från PTS, som via NTSG och SISG når ner till stadsnätsnivå i syfte att skapa ett ”starkare Sverige i ett förändrat säkerhetsläge”.

Syftet med projektet är att öka motståndskraften och uthålligheten i den svenska telekominfrastrukturen genom att dels säkerställa stadsnätens tillgång till materiel, som möjliggör en snabb återställning av nätet i händelse av kris, krig eller naturkatastrof, då leveransproblem är ett av de största hoten mot stadsnätens förmåga att snabbt kunna återställa nätets funktionalitet i händelse av avbrott eller sabotage.

Alla stadsnät har del av det beredskapspaket, som tagits fram, samt även tillgång till ytterligare utökade beredskapspaket inom den egna regionen, vilket minskar sårbarheten till följd av leveransproblem och bristande tillgång till materiel.

Projektet innebär också en strävan efter att Stadsnätsföreningen, i samverkan med stadsnäten, skapar en struktur som möjliggör samverkan runt materiel och personalresurser. Detta i sig ökar möjligheten för sektorns olika aktörer att omfördela resurser vid händelse av kris, men även att Stadsnätsföreningen bygger upp en förvaltningsorganisation och agerar såsom motpart till PTS i syfte att främja stadsnätens förmåga att samverka och hantera kriser.

Samverkan med andra stadsnät stärker den egna förmågan att hantera kris och genom att hela sektorn har tillgång till samma typ av materiel skapas goda förutsättningar för att kunna omfördela såväl material som personal med relevant kompetens vid händelse av kris. Samverkan inom sektorn stärker även den egna förmågan.

För att underlätta hanteringen av projektet är Sverige indelat i sex klusterregioner (så kallade civilområden): Norra, Mellersta, Västra, Östra, Södra och Sydöstra, där Netwest tillhör det Västra (VG och Halland). Inom dessa sektorer finns det totalt nio personer, som agerar som regionala beredskapssamordnare och som med stadsnätens hjälp ska möjliggöra att material och personalresurser för återställning finns tillgängligt, men också se till att beredskapsmaterialet fördelas med en god geografisk spridning för snabbare tillgång.

För att motsvara kraven på ökad kompetens inom stadsnätens organisationer har det tagits fram och planeras för flera utbildningspaket inom bland annat krishantering, fibersvetsning och mätning.

– Vi på Netwest har under våren tagit emot en hel del materiel i form av fibersvetsar, mätinstrument, felsökningsinstrument och bränsletankar för reservdiesel, som kommer att placeras ut runt om i civilområde Västra inom den närmsta tiden. Vi har även ett antal reservnoder till vårt förfogande, säger Jesper Hagman.

Vill du ha mer information eller har frågor och funderingar kring avropsbeställningar för materiel, så går det bra att ringa Jesper på telefon 076- 637 73 09 eller maila på jesper.hagman@netwest.se.

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår