Nyhetsbrev

Ett unikt landsbygdsnät för stabilare infrastruktur

I maj tilldelades Netwest uppdraget att tillsammans med ett antal fiberföreningar i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil koppla ihop dessa till ett sammanhängande nät. Allt för att få till stånd en stabilare infrastruktur i enlighet med Regeringens bredbandsmål om att hela landet ska vara uppkopplat år 2025.

Behovet av ett robust nät med god redundans var med andra ord stort. Så kallade vita fläckar måste bort och samhällsmaster fås på plats för att få bättre mobiltäckning. En uppgift övermäktig de tre kommunerna att ordna på egen hand. I stället föddes tanken om ett samarbete. Satt att koordinera arbetet är Anders Siljeholm, IT-chef på SML-IT.

– Alla de tre kommunerna var tidigt ute med fiberföreningar, varför något egentligt stadsnät aldrig byggts upp. Våra fiberföreningar har delvis fungerar som egna öar och det har inte funnits någon direkt förbindelse dem emellan. Genom nyordning möjliggör vi också en förbindelse till våra kommunala fastigheter som är ett 100-tal till antalet, berättar Anders.

– Vi drog våra idéer med fiberföreningarna och politiken i respektive kommun, och alla var med. Saken blev ju inte sämre av att det fanns pengar att söka från Västra Götalandsregionen som svarade för 50% av investeringen medan den andra hälften belastas kommunerna.

Sagt och gjort – en upphandling i enlighet med LOU upprättades och vinnare blev Netwest med uppdraget att vara den sammanhållande länken för utbyggnaden av nätet. Tilldelningen skedde i maj 2021 och för tillfället pågår framtagningen av en prioritetslista för hur alla delprojekt ska genomföras i samverkan med de olika fiberföreningarna. Allting ska vara uppkopplat och klart lagom till årsskiftet 2022/2023.

– Jag tror att upplägget kan bli lite stilbildande för andra kommuner runt om i landet med fiberföreningar. Vi bygger ett landsbygdsnät som kompletterar stadsnätet och andra infrastrukturägare och skapar på så sätt bättre förutsättningar för mindre kommuner att bli mer attraktiva att både bosätta sig i och jobba ifrån, då vi har ett robust nät. Jag tror benhårt på det här, säger Anders.

– Genom satsningen kan vi också minska våra gemensamma klimatavtryck, vilket är helt i linje med klimatmålen i Agenda 2030, avslutar en nöjd IT-chef i Lysekil.

 

Bilden visar SML-projektet kopplar ihop Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner till ett sammanhängande nät.

Netwest ny spindel i nätet för den regionala kriskommunikationen

Under 2020 fick Netwest en förfrågan från Stadsnätsföreningen att svara för kriskommunikationen i Västra Götalandsregionen. Detta via Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG) som är ett forum för samverkan och utbildning inom säkerhetsområdet.

Samhällets behov av kommunikation och bredbandstjänster ökar. Detta kräver en IT-infrastruktur med hög tillgänglighet och kvalité. Sveriges stadsnät står gemensamt för en stor del av den svenska fiberinfrastrukturen, vilket gör dem till en nyckelspelare i arbetet med att säkerställa hög tillgänglighet.

Då stadsnäten är en del av den samhällsviktiga infrastrukturen ökar också kraven på deras verksamheter. Och för att möta dessa krav behöver stadsnäten bedriva ett långsiktigt och systematiskt säkerhetsarbete, där övning av krisledning och krishantering ingår som viktiga grundpelare.

SiSG håller kontinuerligt en dialog med Nationella Telesamverkansgruppen, NTSG, som är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att vid extraordinära händelser i samhället stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer. SiSG säkerställer att rätt och relevant information förmedlas gällande stadsnätens driftläge under såväl normalläge samt under kris. SiSG har också ansvar för att förmedla relevant information från NTSG till medverkande stadsnät.

Netwests roll i sammanhanget är att snabbt få ut central information till de stadsnät i regionen som frivilligt engagerat sig i samarbetet. Likaså har Netwest ansvar för att hämta ”hem” information från stadsnäten och sända denna vidare till de centrala enheterna för att ge dem en bild av läget.

– Totalt ansvarar vi för ett 35-tal olika nät, varav ca en tredjedel är med i just detta samarbete, säger Linda Höög som tillsammans med Martin Gedda och Maria Åhlvik fungerar som samordnare från Netwest sida.

Linda ser gärna att fler engagerar sig för att få till en väl utbyggd krissamordningsberedskap i regionen.
– Det finns bara fördelar med att ansluta sig för att få samhällsviktig information och därefter kunna vidta eventuella åtgärder, säger Linda.

Under 2021 kommer Netwest att intensifiera sitt arbete med att utveckla kriskommunikationsrollen och få fler aktörer med på tåget.

 

På bilden Martin Gedda med kollegor är nya som kommunikationssamordnare vid kriser i regionen.

Infrastrukturkoordinator som ny tjänst


Clas Hedlund, näringslivsutvecklare på Munkedals kommun.

Sedan årsskiftet finns en ny tjänst att tillgå hos Netwest – infrastrukturkoordinator.
Perfekt för den lilla kommunen som inte har kapacitet att lösa detta på egen hand.

– Varje kommun ska egentligen ha en bredbandssamordnare/infrastrukturkoordinator som ska se över kommunens behov för att uppfylla regeringens bredbandsstrategi från 2020 om att hela Sverige ska vara uppkopplat 2025. Samordnaren ska även vara en speaking partner till den regionala bredbandssamordnaren, säger Martin Gedda.

Vissa kommuner, som inte har kapacitet för detta, har ställt förfrågan till Netwest om de på avrop kan svara för denna tjänst.

– Vid närmare eftertanke så lät det som hand i handske för oss, och just nu kör vi en pilot i Munkedal, där steg ett handlar om att ta fram en bredbandsstrategi för att öka täckningen, förklarar Martin.

– För oss i en liten kommun som Munkedal är det perfekt att ha en tekniskt kunnig och driven samarbetspartner som kan erbjuda en palett med funktioner att välja på i dessa frågor, och som vi sedan kan avropa vid behov, säger Clas Hedlund, näringslivsutvecklare på Munkedals kommun.

Om pilotprojektet faller väl ut, så har Netwest som ambition att utveckla tjänsten och erbjuda den till fler kommuner i regionen.

 

På bilden Clas Hedlund, näringslivsutvecklare på Munkedals kommun.

Ett positivt år att lägga till handlingarna

I slutet av maj avhölls Netwest Sweden ABs årsstämma för det senaste verksamhetsåret. Företagets VD Martin Gedda var föredragande och han pekade på ett mycket händelserikt år och lovade ett minst lika spännande år 2021, då mycket av det som ”planterades” under 2020 kommer att kunna bära frukt innevarande år.

– Det är glädjande att Netwest omsättning har tagit en sådan fart under 2020 – och detta trots en pågående pandemi. Och vi ser en fortsatt positiv utveckling 2021, i linje med de mål som ägarna har för bolaget, säger Ulrika Bokeberg, ordförande i styrelsen.

Utöver en hel del formalia, som godkändes och klubbades i total enighet, lyfte Martin fram ett antal spännande projekt som Netwest varit inblandade i under 2020.

– Först och främst kan vi ju konstatera att det varit ett annorlunda år på många sätt, då covid-19 påverkat oss alla. Vi har fått hitta nya arbetssätt och nya rutiner, men trots detta kan vi peka på all-time-high när det kommer till order och leverans, säger Martin.

Vad gäller påbörjade projekt pekar Martin bland annat på ett intressant upplägg för att knyta samman ett antal fiberföreningar i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil till en fungerande enhet (se separat artikel), då dessa kommuner inte har några egna stadsnät.

– Vi har också lanserat en ny tjänst som vi kallar Bredbandskoordinator, där vi hjälper lite mindre kommuner att ta fram och driva en bredbandsstrategi i enlighet med regeringens nationella bredbandsmål. Likaså har vi blivit engagerade av Stadsnätsföreningen att fungera som krissamordnare i Västra Götalandsregionen, vilket tyder på att vi har hög trovärdighet.

Martin lyfter även fram arbetet med att stödja utbyggnaden av 5G-nätet och ett antal större affärer, som man hoppas ro i hamn under 2021.

I styrelsen blev det nyval på två poster genom att Pia Brühl Hjort (Trollhättans Energi AB) och Hans Andreasson (Öckerö Fastighets AB) tog plats. Därmed tackade Ann-Charlotte Järnström och Hans Larsson-Ljungblad för sig.

– Jag vill ta tillfället i akt att såsom ordförande tacka Martin Gedda och hans personal för ett fantastiskt arbete under 2020 och samtidigt passa på att framföra mitt tack till samtliga i styrelsen för ett stort engagemang, säger Ulrika Bokeberg.

 

Netwests styrelse för 2021/2022

Ordinarie ledamöter
Ulrika Bokeberg (ordförande), Västra Götalandsregionen
David Björklund, Vinnergi AB
Göran Wallo, Konsult
Peter Bryne, Telekonsult
Sofia Söder, Göteborg Energi/GothNet AB
Pia Brühl Hjort, Trollhättans Energi AB
Hans Andreasson, Öckerö Fastighets AB

Suppleanter
Michael Johansson, Lysekils kommun
Mattias Andersson, Tidaholms Energi AB
Albin Främgård, Bosnet AB

 

På bilden Ulrika Bokeberg, ordförande i Netwest styrelse.

 

 

 

 

Edisa stärker upp på ekonomisidan

I detta nummer av vårt nyhetsbrev säger vi välkommen till Edisa Kahrimanovic som började hos oss den 8 mars i år. Edisa är anställd som ekonom, vilket gör att vi får än bättre struktur och kontroll inhouse. Här får du lära känna Edisa lite närmare.

Vem är Edisa Kahrimanovic?
– Jag är en helt vanlig tjej på 35 år, som bor i Alingsås tillsammans med min man och våra två barn, 8 och 11 år.

Hur kom du i kontakt med Netwest?
– Jag fick ett tips från en gammal kollega som sa att Netwest sökte en ekonomiansvarig. Jag tog kontakt med Martin och på den vägen är det.

Vad visste du om Netwest innan?
– Egentligen ingenting. Det var en helt ny bransch för mig, men det lät spännande och då jag gillar utmaningar så var det inget att tveka på. Till saken hör att jag tidigare jobbade i samma trappuppgång som Netwest ligger.

På vilket företag då?
– Redovisningsbyrån Aspis (tidigare PWC, reds anm.) där jag verkat som redovisningskonsult i sex år innan.

Vad var det som lockade med Netwest?
– Utöver utmaningen och att de verkar i en spännande bransch, så gillar jag deras driv, deras målbild och den framtida resan tillsammans.

Vad kan du bidra med?
– Kanske ett mer strukturerat ekonomiskt tänk med tydligare rutiner som gör att vi får bättre kontroll och blir mer snabbfotade i våra affärer.

Hur trivs du?
– Jättebra. Det är ett härligt gäng och jag lär mig nya saker hela tiden, vilket är fantastiskt kul.

Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag gillar att vara ute i naturen och att cykla mountainbike. Likaså att umgås med familj och vänner samt att resa, när man nu får göra det…

Välkommen till Netwest och lycka till!
– Tackar!

 

På bilden, Edisa Kahrimanovic är ny på Netwest där hon ska jobba med ekonomi på deltid.

Ett omtumlande år – men fortsatt bra drag på marknaden

2020 var ett omtumlande år på många plan. Naturligtvis påverkade pandemin oss mycket, men i det stora hela har vi på Netwest klarat oss bra än så länge.

Bolaget har på ett spännande sätt utvecklats på flera olika områden. Vi har haft möjligheten att utöka våra affärer med flera olika kunder, både små och stora, men även med olika typer av nya uppdrag. Bland annat har vi hjälpt flera kyrkor att livesända sina adventsgudstjänster via bra fiberanslutningar. Likaså har vi tagit det regionala samordningsansvaret för samtliga stadsnät i regionen och koordinerat informationsflödet till den nationella krisinformationsfunktionen vid en eventuell krissituation.

Vi känner att det finns ett ordentligt drag på marknaden för robusta kommunikationstjänster, där Netwest börjar bli en naturlig part att samarbeta med i Västsverige. Detta speciellt när det kommer till lite mer omfattande förfrågningar vad gäller både omfång och områden. Många kunder har fokus på enkelheten i att nå adresser i vår region, och att allt ska ske snabbt och effektivt med bra kvalitét. Här fungerar samarbetet med våra partner väl, men behöver utvecklas vidare så att vi tillsammans kan svara upp mot våra kunders förväntningar i framtiden.

Framförallt har vi sett ett ökat intresse för en robust utbyggnad av fiber, som kommer att vara grunden i det framtida mobilnätet, 5G. I detta ligger att vi tar ett helhetsansvar mot kunderna och kommer med proaktiva helhetslösningar till hur den lokala infrastrukturen kan användas på bästa sätt.

Vi ser nu fram emot ett nytt och spännande år med många givande kontakter gentemot såväl våra partner som ut mot marknaden i stort och våra kunder.

Martin Gedda
VD

Kapprustning inför den stora 5G-utrullningen

Just nu pågår ett intensivt arbete från de stora mobiloperatörernas sida för att rusta upp sina stamnät inför utrullningen av femte generationens mobilnät på bred front i Sverige. I Västsverige finns Netwest med som en central aktör för att möjliggöra detta.

En viktig skillnad med 5G, jämfört med 4G, är att den kan utnyttja ett mycket större omfång av högre och lägre frekvenser än vad 4G kan. Lägre frekvenser ger bättre räckvidd, och högre frekvenser ger mer kapacitet för data – men kortare räckvidd. 5G kan ha så hög kapacitet eftersom tekniken använder väldigt höga frekvensband.

5G-tekniken innebär bland annat ett mycket snabbare internet i mobilen. En annan stor fördel är att svarstiderna blir extremt korta (1-2 millisekunder), vilket gynnar nätverket av uppkopplade enheter som snabbt växer – det vi idag benämner som sakernas internet eller IoT. Helt plötsligt kan trådlösa prylar kommunicera med omvärlden i närmast realtid.

För tillfället sitter Netwest i diskussioner med ett flertal av de stora mobiloperatörerna för att kika på hur deras framtida stamnät i Västsverige ska byggas ut på ett robust och säkert sätt.

– Vår roll som regionalt bolag är att lyssna av vad varje enskild mobiloperatör önskar uppnå för att sedan ta fram en designad helhetslösning vad gäller inplacering och lämplig förbindelse till mobilmasterna, förklarar Mattias Lindholm på Netwest.

Varje operatör har sina egna nät, varför det vill till en skräddarsydd lösning för varje enskild kund. På de flesta större orterna handlar det om att upprätta en kompletterande inplacering till den redan befintliga, vilket gör det möjligt att placera aktiv utrustning i stadsfibernät och därmed skapa ytterligare robusthet i nätet.

– Än är vi bara i förstadiet till den stora utrullningen av 5G-tekniken, men sköter vi våra kort väl i det här skedet, så kan vi tillsammans med våra ägare och samarbetspartner skörda stora framgångar framöver, vilket är till stor nytta och gagn för oss alla, avslutar Mattias Lindholm.

Dags för nästa fas i bolagets utveckling – tydligare ägardirektiv och fler samråd

Fem år har gått sedan Netwest, på initiativ av Västra Götalandsregionen, bildades och för tillfället pågår en översyn för att ta nästa steg i bolagets utveckling. Inte minst för att öka ägarengagemanget och på sikt få in fler delägare. Ett uppdrag som leds av Agneta Mårdsjö såsom strateg och sakkunnig på koncernkontoret hos VGR.

Idag är Netwest samägt av Västra Götalandsregionen och 28 kommuner och kommunala bolag i regionen. VGR äger 34% medan resterande 66% är fördelade på de övriga 28 ägarna. För att få in ännu mer ”kraft” i bolaget önskar Västra Götalandsregionen nu att fler kommuner i regionen ansluter sig – betänk att regionen består av totalt 49 kommuner. VGR kommer dock alltid att äga 34%.

– Efter fem års hårt och framgångsrikt arbete är det dags att alla vi delägare ställer oss huvudfrågan Vad vill vi med bolaget framåt?, säger Agneta Mårdsjö.

Med anledning av detta engagerades Thomas Jungbeck, tidigare direktör för VästKom (som är de västsvenska kommunalförbundens samorganisation) för att såsom fristående konsult intervjua ett antal delägare om deras syn på Netwest och framtiden för bolaget. En rapport presenterades för styrelsen i februari 2020 och på ägarsamrådet i juni samma år. Utredningen landade i ett antal förslag där bland annat framtagandet av ett ägardirektiv var ett av dem. Likaså diskuterades fler samråd för att öka engagemanget från ägarhåll.

– En slutsats från undersökningen var också att målet bör vara att få med alla kommuner som delägare och få kommunledningarna att bli mer engagerade. Idag ”ägs” allt som oftast frågan av kommunernas energi- och/eller bostadsbolag, förklarar Agneta och tillägger:

– Just därför är bättre kommunikation en nyckelfaktor i sammanhanget.

Med anledning av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp med uppgiften att ta fram förslag till nya ägardirektiv. Ett förslag som presenterades vid ett samråd i november för att därefter gå ut på en remissrunda runt årsskiftet.

– Nu ska vi ha ett nytt beslutssamråd i mars igen för att spika de sista detaljerna i de nya ägardirektiven, innan respektive kommun och vi inom VGR ska kunna ta ett formellt beslut.

Vad gäller nya ägare så finns det enligt Agneta kommuner som redan visat ett genuint intresse för att ansluta sig till Netwest, varför denna process är ständigt pågående.

– Vi märker att Netwests fina jobb har gett resultat och det är glädjande att fler kommuner nu vill haka på. Alla har nog insett vikten av en ökad digitalisering och välfärdstjänster kopplade till detta. Inte minst pandemin har väl visat hur vi kan tackla en sådan situation genom fler digitala möten och möjligheten att jobba hemifrån. Vi hoppas också kunna bidra till en bättre utveckling ute på landsbygden och få fler fristående bredbandsföreningar att inse värdet av en god infrastruktur för framtida överlevnad, avslutar Agneta Mårdsjö.

 

 

 

 

Först i starten under SM i längdskidor

Ebba Andersson, Maja Dahlqvist, Johanna Hagström och Jens Burman i all ära – men frågan är om inte Netwest tog en av pallplatserna under SM i längdskidor i Borås 9-11 februari. Detta genom att ordna en förbindelse för livesändning från Borås Skidstadion till TV-huset i Stockholm för SVT:s räkning.

– Skämt åsido. Vi hade kanske inte gjort så bra ifrån oss i spåren, men vi fixade ändå en säker kapacitetsförbindelse på 1GB, så att alla skidälskare kunde ta del av tävlingarna. Inte minst viktigt i dessa tider, då ingen publik var på plats och alla bänkade sig framför TV-apparaterna för att ta del av tävlingarna, säger en nöjd Mattias Lindholm på Netwest.

Möjligheten till denna något udda företeelse uppkom genom ett sedan tidigare tecknat ramavtal med SVT, där Netwest och systerbolaget Norrsken är två av totalt fem aktörer.

– Vid denna typ av evenemang går det ut en förfrågan till parterna, och vi ”vann” detta mästerskap och fick möjligheten att stå för infrastrukturen, berättar Mattias.

Genom ett nära samarbete med SplitVision Borås Stadsnät, som är ett fiberbaserat kommunikationsnät, som ägs och drivs av Borås Elnät AB och Norrsken, knöts så skidstadion först ihop med en kopplingspunkt i Borås och sedan vidare med TV-huset i Stockholm. SVT svarade själva för produktionen. Och enligt alla rapporter flöt allting som det skulle.

– Det är givetvis lite extra spännande när det kommer till livesändningar. Men nu har vi bevisat att vi grejar detta också – även om det inte var första gången vi gjorde det, eftersom vi tidigare ombesörjt en Melodifestivaltävling från Malmö för några år sedan, konstaterar Mattias Lindholm, som ser fram emot fler livesändningar inom sport- och nöjessegmentet framöver.

 

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Carl gillar när det händer grejer…

Välkommen i gänget! Det säger vi till vår nye medarbetare – Carl Andersson som började sin anställning hos oss på Netwest i december 2020. Med honom i teamet stärker vi upp oss ytterligare på leveranssidan. Här får du lära känna honom lite bättre genom tio snabba frågor.

Vad har du för utbildning i grunden?
– Jag är utbildad fysiker, men har i takt med tiden mer och mer glidit över till IT-sidan.

Berätta mer!
– Jag började som studentkonsult på Academic Work och via Daxcom AB kom jag in i Telenorsfären 2014, då de bildade bolaget i fråga.

Och varifrån kommer du närmast?
– Från Boeing, där jag erhöll anställning i februari 2020. Och det var väl kanske inte den bästa branschen att bli en del av när pandemin bröt ut på allvar en månad senare, eftersom jag friställdes ett par månader senare.

Hur blev du varse Netwest?
– Jag kom i kontakt med Linda Höög via en gemensam bekant och hon tipsade mig om att Netwest sökte folk – och efter en träff i oktober/november anställdes jag från och med den 1 december 2020.

Det var snabbt…
– Ja, förmodligen stämde min profil in på deras behov. Dels sökte de någon från branschen som gillade att bygga relationer, dels talade väl min tid på Telenor till min fördel eftersom jag är hyfsat bra på att lyssna av och förstå hur operatörer och kunder tänker. Jag tror även att de tilltalades av att jag är snabblärd, strukturerad och har ett tekniskt driv.

Vad är din roll?
– Jag sysslar i huvudsak med leveranser, dvs att hålla ihop affären efter försäljningen till kund. Det kan handla om alltifrån kontakter med underleverantörer och kunder till dokumentation, rapporter, information och själva slutleveransen. 

Hur trivs du?
– Jättebra! Alla är oerhört kompetenta inom sina olika områden och det finns ett fantastiskt engagemang hos alla. Sedan gillar jag att vara med i en organisation som växer och där man kan bidra till utveckling. Netwest är verkligen sinnebilden för delaktighet, och det är kul och inspirerande.

Hur gammal är du, var bor du och hur ser din familjesituation ut?
– Jag är singel, 30 år och bor i södra Göteborg.

Vad gör du på din fritid?
– Seglar och cyklar mountainbike. Jag är uppvuxen vid havet i Skärhamn och där har jag en Maxi 77:a som jag gillar att vara ute med.

Något annat vi bör veta om dig?
– Kanske att jag tycker om att utveckla och bygga datorer och appar. Däri ligger nog mitt intresse för teknik i framkant.

Välkommen till Netwest!
– Tack – det här ska bli så kul…

 

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår