Nyhetsbrev

Hej – och tack för senast!

Det säger jag till alla er som medverkade vid vår samverkansträff i slutet av augusti. Det var en mycket trevlig och givande träff. För oss är det värdefullt att få möjlighet att ses i dessa sammanhang. Hoppas att det även ger er något. Bra att vi alla får möjlighet att fundera och plantera små skott för fortsatt/utökad samverkan. Vi ser fram emot att träffas igen senast den 18 januari 2024.

Sedan vår träff i augusti har tiden rusat iväg för oss alla och vi börjar redan skymta slutet av året. Jag kan summera hösten för oss på Netwest som mycket intensiv och lyckad. Vi börjar verkligen se att allt arbete som både ni och vi lägger ner ger effekt. Ett nytt stadsnät börjar se dagens ljus. Beslut om nya redundanta sträckor har klubbats. Material för Motståndskraft och Uthållighet har distribuerats ut – mer är på väg och utbildningarna har kommit igång. Västgötaringen expanderar in i ett flertal nya kommuner och vi når genom den fler och fler invånare på olika sätt. Fiberaffären löper på bra, vilket jag hoppas att ni alla märker. Ett stort antal förbindelser har beställts i era nät och ett stort antal har levererats till olika kunder. Bra jobbat! Hoppas att de olika nyheterna som vi sammanställt i detta nyhetsbrev ger lite intressant läsning. Om ni har några tankar om innehåll eller om områden som ni vill att vi belyser mer, så tveka inte att höra av er till oss.

Martin Gedda

5G till Bohuslän

För tillfället pågår ett febrilt arbete från Netwests sida för att ansluta fler master till Net4Mobilitys nät i Bohuslän och därmed implementera femte generationens mobilnät. I det här fallet pratar vi om kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil.

Uppdragsgivare för projektet är Net4Mobility, som är ett samägt joint venture-företag mellan Telenor och Tele2 när det kommer till utbyggnaden av infrastrukturen för mobiltelefoni, som klarar femte generationens trådlösa system.

Standarden för 5G möjliggör för högre hastigheter och större volym. Detta ger en bättre utnyttjande av frekvensen – upp till ca 10 Gigabit/sek. Utöver den ökade hastigheten har 5G en mycket lägre fördröjning, det som brukar kallas latency.

Syftet med projektet är att fortsätta utbyggnaden av master i Bohuslän för att få en mer stabil överföring i förhållande till en lösning med radiolänk. Inte minst sommartid, när trycket på kusten är som störst, har det visat sig finnas klara brister i att få ut kommunikationen. Detta påverkar bland annat bärande samhällstjänster, då mobiltelefonin automatiskt prioriteras i förhållande till ren dataöverföring.

Netwests uppdrag i det här fallet är att binda ihop Sotenäs (med Kungshamn som centralort), Munkedal och Lysekil för att på det sättet säkra förbindelserna och öka redundansen för kommunerna i fråga.

– Uppdraget är indelat i tre delprojekt, dvs ett för respektive kommun. Vad gäller Sotenäs och Munkedal är vi inne i slutfasen av förhandlingarna, och här handlar det om ett tiotal mobilmaster per kommun, säger Mats Devert, som fungerar som projektledare.
– Vi använder oss av de lokala fiberföreningarna för att ansluta till respektive mobilmaster, förklarar Mats.

Lysekil ligger steget efter och här handlar det om ett 15-tal master, men Mats har klara förhoppningar om att även denna del ska vara slutförhandlad och klar under hösten.

När projektet sedan väl är i hamn, och masterna finns på plats, så kommer det att finnas en infrastruktur för mobiltelefoni som kan säkra bra uppkopplingar i dessa kommuner, även under sommartid.

Omvärldshot förhöjer beredskapsnivån

På grund av en förhöjd terrorhotsnivå har PTS nyligen utfärdat en höjd beredskapsnivå – inte minst vad gäller alla reservnoder. Hoten består även av ökade vattenflöden, väder och vind. Då Netwest, såsom klusteransvariga i Västra Götaland och Halland inom Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SISG), har på sitt bord att ansvara för beredskapssamordningen, har en rad åtgärder vidtagits under senare tid.

– Som klusteransvariga är vi en del i Sveriges civilförsvar och samordnar därmed de beredskapsmaterial, som tilldelats SSNf. I samordningen ingår att sätta upp en organisation i form av bland annat klusterledning, arbetsledare, fibertekniker, väktare, transporter och lagerutrymmen samt utbildningar, berättar Jesper Hagman, MoU-ansvarig på Netwest.

Under sommaren och i början av hösten har tio utvalda stadsnät blivit tilldelade olika former av material såsom svetsar, felsökningsutrustning, OTDR-utrustning samt bränsletankar. De aktuella stadsnäten är utvalda efter en viss prioritetsordning sett till geografi, storlek och strategi.

– Mer material är på gång nästa år och finns det intresse av material, så går det bra att höra av sig direkt till mig för en prioritetsanalys, säger Jesper.
– Rör det sig om en fiberförening vänder man sig i första hand till sitt närmaste stadsnät, förtydligar Jesper och tillägger, att det råder en förhöjd säkerhetsnivå på grund av en högre terrornivå när det gäller reservnoder.

Jesper vill också slå ett slag för kommande utbildningsinsatser för nätägare och deras personal.
– Hela sektorn behöver öka sin kunskap om hur näten kan upprätthållas även vid oväntade händelser och kriser. Ansvaret för att upprätthålla sitt nät vilar på det enskilda stadsnätet och därför är det avgörande, att förmågan också finns inom den egna organisationen.
– Då beredskapsmaterialet är utspritt i regionen, är det viktigt att all berörd personal genomgår utbildningen, så att kunskapen är densamma runt om. Stadsnätens medarbetare ska ha rätt kompetens för att kunna upprätthålla sin verksamhet också vid kris. Det är helt avgörande för att höja beredskapen bland Sveriges stadsnät.

I samarbete med bland annat Sobona och Edugrade, PTS, MSB, Röda Korset och Rejlers har därför en rad beredskapsutbildningar tagits fram. Såsom exempel på utbildningar nämner Jesper Hagman bland annat följande:
• Allmän beredskapsutbildning för nätägare och dess personal.
• Kompetensbevis för akut lagning genom svets och mätning av optokabel.
• Kompetensbevis för hantering av mobila reservelaggregat 6-50 kVA.
• Kompetensbevis för hantering av containerbaserade reservelaggregat för fast inkoppling (>250 kVA).
• Kompetensbevis för akut lagning av optokabel med hjälp av fibervagn.
• Kompetensbevis för hantering av mobil drivmedelstankstation.

– Alla de som deltar i, och klarar, utbildningarna får ett kompetensbevis, som är baserat på ett samarbete mellan Stadsnätsföreningen, PTS och arbetsmarknadens parter.

Utbildningarna kommer att följas upp under efterföljande år, och grundläggande utbildningar kommer fortsätta att finnas tillgängliga för nyanställda, säger Jesper.

Tanken var att viss utbildning skulle dra igång under hösten, men då det varit svårigheter att hitta rätt portal, har detta skjutits något på framtiden. En pilotgrupp ska testa och utvärdera portalen och upplägget, innan det rullas ut på bred front.
– Tanken är att det så småningom ska finnas en ”laguppställning” med namn i händelse av en kris, avslutar Jesper och uppmanar till kontakt för dem som vill veta mer.

Tilläggas kan att det i slutet av september genomfördes ett kommunikationstest i form av en responsövning där Netwest kartlade kontaktvägarna för ”MoU-relaterade ärenden” inom regionen. Responsen var mycket god!

Ny ringstruktur i Orust kommun – för ökad robusthet och redundans

För tillfället håller Netwest på att ta fram förslag på en ny ringstruktur för Orust kommun. En lösning, som med hjälp av de lokala fiberföreningarna och Global Connect binder samman tätorterna Ellös, Svanesund, Varekil och Henån och därmed skapar en ökad robusthet och redundans i kommunen.

– Fördelarna för Orust kommun är både många och goda, säger Mats Devert, som verkar som projektledare för Netwests räkning.
– Utöver den övergripande samhällsnyttan i form av ökad robusthet och redundans, så försöker vi i möjligaste mån nyttja de befintliga fiberföreningarna, som därmed får en ökad avkastning genom att vi hyr fiberförbindelserna av dem.

Till de inblandade fiberföreningarna kan även läggas Global Connect som en viktig infrastrukturägare.

Enligt Mats kommer även det lokala näringslivet att ha nytta av satsningen på sikt. Detta på samma gång som kommunen får nära till sina leverantörer, vilket i sig säkrar framtida utveckling, drift och underhåll och därmed bidrar till ett ökat lokalt självbestämmande.

– På lång sikt gynnas ju alla kommunmedborgare, då möjligheten till nya samhällsviktiga tjänster förenklas. Genom en högre grad av digitalisering lär kommunen även bli mer attraktiv när det kommer till framtida företagsetablering, tillägger Mats.

Kommunen tog beslut i början av sommaren att avsätta pengar till projektet. Just nu pågår inhämtande av offerter, bidragsansökan till VGR samt planering av utförandet.

Netwest har agerat i rollen som samordnare för att förverkliga den nya ringstrukturen i Orust kommun. Vi lär få anledning att återkomma i frågan…

Netwest flyttar fram positionerna

Den 24 augusti kallade Netwest till en ny samverkansträff med alla samarbetspartners. Totalt hörsammade ett 50-tal gäster inbjudan och det blev en intensiv och givande dag på Grand Hotel i Alingsås.

Efter en kort inledning och ett varmt välkomnande av Martin Gedda och Netwests ordförande Richard Karlsson så tog dagens moderator Mats Devert över micken och presenterade Tomas Kadura och Mats Ferm från Tele2. Duon pratade utifrån temat ”Tele2 – vart är vi på väg?”. Presentationen handlade mycket om nuläget, framtida strategier, nästa generations nät, och att man önskar full nationell täckning ihop med stadsnäten och hur viktig roll Netwest har i detta sammanhang.

Presentation Nodena
Näst på tur stod Nodenas VD Helena Solver, som presenterade Nodenas verksamhet utifrån kundperspektivet, samarbeten, organisation och resurser samt systemstöd och nätstrategier.
Nodena grundades 2021 och har idag 18 kommunala delägare och ett nära samarbete med ytterligare ett 20-tal kommuner. Det var mycket intressant att ta del av hur en systerorganisation jobbar i förhållande till Netwest.

MoU
Jesper Hagman tog därefter vid för att prata om Motståndskraft och Uthållighet, vilket väckte stor nyfikenhet bland åhörarna. Sedan sist har allehanda material fördelats till nio olika stadsnät, och om det finns intresse från fler uppmanade Jesper till kontakt. Det råder för tillfället en förhöjd säkerhetsnivå vad gäller reservnoder.
Jesper passade dessutom på att slå ett slag för kommande utbildningsinsatser. Bland annat ett antal beredskapsutbildningar med tillhörande kompetensbevis. Vi pratar då om allmänna kurser för nätägare och personal samt mer praktiska utbildningar i form av svetsning och mätning av optokabel med mera. Till detta kan adderas fältövningar för specifika yrkesgrupper.

Uppåtgående siffror
Under rubriken ”Vad har hänt sedan sist?” redogjorde Martin Gedda sedan för såväl en ökad omsättning (upp 25% på helåret) som ett stigande ordervärde (upp 49%) samt att antalet förbindelser nu uppgår till 362, som i sig är ett plus på 38%.

Faktiska case
Såsom goda och pågående projekt lyftes bland annat en samhällsmast i Hedekas, en ökad redundant förbindelse mellan Lysekil och Kungshamn samt en sammankoppling i Orust kommun fram – att alla exempel dessutom är helt bidragsfinansierade gör ju inte saken sämre. Bakom dragningarna stod Linda Höög, Thomas Björkstål och Mats Devert.

Gruppdiskussioner
Eftermiddagen avrundades med mycket intressanta diskussioner kring samverkan och tjänsteerbjudande under frågeställningarna Vad kan vi samverka mer kring, Vilka nya områden/tjänster vill vi samverka kring och Vilken roll vill ni att Netwest tar/inte tar i de olika samverkansområdena. Många vettiga synpunkter och förslag framkom och Martin Gedda åtog sig att sammanställa punkterna och återkoppla till alla.

Nästa träff i januari 2024
Därmed var en lång och intensiv dag till ända. Värdarna tackade för visat intresse och flaggade redan nu för nästa träff, som är inplanerad till den 18 januari 2024 – boka in i din kalender redan nu! Mer information om detta kommer senare.

Mats gillar att interagera med människor

Allt sedan i början av året är Mats Devert en del av Netwest-gänget – och det på konsultbasis några dagar i veckan. Hans primära uppgift är att fungera som projektledare, även om han med sin erfarenhet och sitt nätverk också är ett strategiskt bollplank till ledningen.

Mats har hela sitt arbetsliv verkat i gränslandet mellan ekonomi, data och försäljning, varför hans kompetens kommer väl till pass, när nu Netwest ”växlar upp” ytterligare en nivå.
– Gänget på Netwest gör, och har gjort, ett grymt jobb. Nu är vi ”satta” på marknaden, går med plus och är inne i ett extremt expansivt skede, säger Mats.
Just därför blev det naturligt för Netwest att engagera honom för att ansvara för vissa projekt och därmed upprätthålla tempot i tillväxttakten.
Mats är 64 år och bor på Värmlandsgatan (var annars – värmlänning som han är) i Göteborg med sin fru Annika, och tillsammans har de tre utflugna barn. I botten är han utbildad ekonom vid Göteborgs Universitet.
Mats har jobbat inom branschen i nästan 25 år, bland annat som VD för Göteborg Energi GothNet AB, Svenska Stadsnät AB och Transtema Fiberdata AB. Dessa erfarenheter har gett perspektiv från stadsnät, stor operatör och leverantör, vilket kommer väl till pass på Netwest. Som en av grundarna till Västlänk har han också en gedigen historik i regionen.

Netwest har han stött på i lite olika sammanhang genom åren och lärt känna som ett spännande företag, varför han inte var sen att nappa på Martin Geddas erbjudande om att vara dem behjälpliga i företagets fortsatta utveckling.
– Det stämmer. Jag började här för snart ett år sedan och det är fantastiskt roligt!
– Jag kan länet, VGR och alla aktörer på marknaden, och med hjälp av mitt kontaktnät kan många dörrar öppnas upp. Jag älskar att interagera med människor och tror mig fortfarande kunna tillföra en hel del, och så länge jag känner på det viset så hänger jag i, säger Mats och skrattar.
– Att jag dessutom lär mig nya saker hela tiden, ser jag som en ren bonus.

På fritiden är han en hängiven sportnörd.
– Jag ser mycket sport på tv och en hel del live, men jag brinner lite extra för hockey (Färjestads BK) och fotboll (tidigare var Mats blåvittfan – men numera är han på väg att konvertera till att bli Häckensupporter).
– Det är bara för att BK Häcken spelar en så trevlig och anfallsinriktad fotboll.

Ett annat stort intresse för Mats är musik – både som lyssnare och utövare.
– Jag älskar ”gubbrock” och har bara missat en Bruce Springsteen-konsert i Göteborg sedan 1981, garvar Mats.

Vi säger välkommen i gänget!

Martin har ordet

Då var det dags att summera våren 2023, som varit både intensiv och utvecklande. Något vi börjar bli vana vid nu. Samtliga verksamhetsområden har utvecklats snabbt, positivt och bra.

Den 11 maj hade vi stämma och kunde därmed stänga 2022. Som ni säkert vet så var det första gången vi kunde stänga böckerna med ett positivt resultat. Under våren har vi varit inblandade i ett antal olika positiva utvecklingsprojekt – både vad det gäller fiberaffären som inom infrastruktur. Vi har till exempel fått tilldelning att bygga fler samhällsmaster och hjälpa några kommuner att bygga ett gemensamt förvaltningsnät. Vår roll inom Motståndskraft och Uthållighet (MoU) utvecklas på ett mycket positivt sätt och samarbetet med er infrastrukturägare blir djupare för varje dag. Hela kontoret är nu belamrat med förstärkningsmateriel, som är på väg ut till näten. Våra tjänster till kommunerna fortsätter att växa och ger bra resultat på flera håll. Mycket av vad som hänt under 2022 och i inledningen av 2023 kan du ta del av i detta nyhetsbrev. Har du funderingar, tips och råd, så tveka inte att ta kontakt med oss på Netwest.

Vi ser nu med spänning fram emot nästa samverkansträff i augusti och en intensiv och givande höst.

Önskar er en riktigt solig och avkopplande sommar.

Martin

Succé för SM-veckan i Skövde – Och Netwest fixade uppkopplingen

I vecka 5 arrangerades SM-veckan Vinter i Skövde. SM-veckan är ett av Sveriges största idrottsevenemang och totalt arrangerade ett 20-tal sporter sina SM-tävlingar under den aktuella veckan. På uppdrag av Skövde kommun fanns Netwest med för att lösa den digitala infrastrukturen och uppkopplingen gentemot SVT:s bildproduktion i Stockholm. Och det blev succé på alla håll och kanter.

Summeringen av SM-veckan vittnar om stor succé med mycket publik och press. Riksidrottsförbundet och SVT gav Skövde som värdstad ett högt betyg. Och vilken idrottsfest det blev – totalt delades det ut över 100 guldmedaljer – och tävlingarna pågick i 145 timmar.

Massor av människor var delaktiga i att genomföra evenemanget. Minst 300 personer från Skövde kommun, Next Skövde och RF-SISU jobbade tillsammans med 17 lokala föreningar, 150 volontärer och 17 gymnasieklasser. Förutom idrotterna genomfördes också After Game med mer än 80 olika programpunkter.

Drygt 8 000 personer löste entré, och därtill kom alla barn och ungdomar som gick in gratis och alla besökare till After Game, så det var med andra välfyllt med publik.

En annan del var TV-sändningarna, där SVT direktsände totalt ca 55 timmar från Skövde och Falköping under veckan. Dessutom fanns 110 ackrediterade inom press/media för att bevaka evenemanget på plats. Och intresset var stort även på webbplatser, appar och i sociala kanaler med 133.000 visningar på SM-veckansidorna och på upplevskovde.se, 7.500 nedladdningar av smveckan-appen och 8.100 nedladdningar av trafikappen Freeway.

– Det blev en väldigt bra SM-vecka som jag vet att Skövde kommun och SVT var mycket nöjda med, säger Kenneth Nilsson, planeringsingenjör Skövde Stadsnät.

Kenneth var ansvarig för att sy ihop den digitala infrastrukturen mellan arenorna och uppkopplingen gentemot SVT:s bildproduktion i Stockholm. Enligt honom en både spännande och intressant utmaning som löstes genom att nära samarbete flertalet parter emellan.

– SVT prisade den lokala organisationen och pratade faktiskt i termer av att tilldela Skövde SM-guld i att arrangera en SM-vecka, säger Kenneth och skrattar.

Även Netwest erhöll en inofficiell guldmedalj – och det som samordnare för den digitala uppkopplingen gentemot SVT i Stockholm. Och det tillsammans med en rad lokala aktörer såsom Skövde Stadsnät, Falköpings Stadsnät (Local Connect) och Åsele Fiberförening samt Bahnhof och Norrsken.

SM-veckan arrangerades på fyra olika arenor, tre i Skövde och en i Falköping, där anläggningen Arena Falköpings Motorstadium var ett svåråtkomligt område, och för att säkra TV-produktionen behövde arrangörerna finna ut en lösning med hjälp av det befintliga fibernätet.

– Genom lokal och regional samverkan och i sann ”Falköpingsanda” arbetade vi fram en lösning tillsammans med Åsle Fiberförening som är etablerade kring arenan. Local Connect ansluter till Åsle Fiberförening och genom att upprätta en fiberförbindelse mellan näten nådde vi genom fiberföreningen hela vägen till arenan. Vidare kopplade vi förbindelsen till vår stora station och mötte upp Netwest, som säkerställde den regionala transporten hela vägen till TV-produktionen, säger Mattias Arnesson – Stadsnätsansvarig på Local Connect – och tillägger:
– Detta är samverkan när den är som bäst, med lokala krafter och positiv inställning visar vi att nätägarna i Falköping alltid gör det ”lilla extra” för samhället.

Skövde kommun ansvarade för den bakomliggande infrastrukturen och därmed var man också ansvariga för direktsändningen från alla arenor till SVT i Stockholm. Såsom delägare i Netwest var det naturligt att just Netwest fick i uppdrag att lösa uppkopplingen gentemot SVT:s bildproduktion i Stockholm. Och det gjorde man som sagt med den äran – och det med högsta HD-kvalitet.

– Ännu en gång visar vi att vår regionala infrastruktur kompletterar de lokala näten i regionen och därmed skapar nya möjligheter, varav SM-veckan är ett mycket gott exempel, säger Martin Gedda.

Lyckad samverkansträff – som gav mersmak

I mitten av januari samlades 55 personer från 25 kommuner på Estrad Alingsås för en samverkansträff i Netwests regi. Under några intensiva timmar fick sig deltagarna en massa fibernyttigt till livs.

Träffen skedde på initiativ av Netwest och som moderator agerade Mats Devert i sin roll som ”stadsnätsmänniska”. Mats gav en historisk återblick från tidigt 2000-tal via Västgötaringen, Västlänk och sedermera Netwests grundande 2015. Martin Gedda, nuvarande VD Netwest, tog vid och gav en djuplodande bild av företagets utveckling fram till idag. Totalt omfattar Netwest numera 60 infrastrukturägare, 2000 förbindelser, ett totalt ordervärde av drygt 200 MSEK och en genomsnittlig avtalstid om 68,3 månader. Martin kunde också konstatera att Netwest under 2022 kunde redovisa svarta siffror för första gången i företagets historia och det med en stadig tillväxt. Västgöraringen består idag av 20 noder, och det finns en sammankoppling med Sydlänk och ett nära samarbete med övriga kluster i Sverige.

Martin pratade också om att Netwest har verksamheter inom fyra tydliga områden: fiberaffären, krissamordning, infrastruktur och att verka som bredbandskoordinator.
Thomas Björkstål, såsom digital infrastrukturkoordinator, tog vid och redogjorde för det så kallade SML-projektet, som innefattar kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil, samt VG-regionen och dess lyckade utgång. Kortfattat kan sägas att projektet syftat till att koppla samman fiberföreningarna i området (15 st) och de kommunala näten för att därmed ge ökad robusthet, täcka in vita fläckar och ge möjlighet till utökad mobiltäckning samt att ge kommunernas verksamheter ett stabilt verksamhetsnät.

Därefter äntrade Jesper Hagman scenen för att prata beredskapssamordning – och detta i sin roll som Säkerhetsskyddschef och Leveranskoordinator på Netwest. Jesper betonade vikten av samverkan för krishantering såväl lokalt som nationellt. Han beskrev också ett nytt uppdrag: Projekt motståndskraft och uthållighet (MoU), vars syfte är att öka motståndskraften och uthålligheten i den svenska telekominfrastrukturen genom säkerställande av materiel, tydliga strukturer och ökad tillgänglighet av personalresurser och materiel i händelse av kris.

Avslutningsvis pratade Per Bengtsson, CFO Via Europa, om just Via Europas utveckling och pågående arbete, innan Mats Devert och Martin Gedda avrundade det hela som för övrigt inleddes med en lunch.

Den efterföljande utvärderingen gav samverkansträffen ett mycket högt betyg, varför det redan nu är inplanerat en ny dylik träff den 24 augusti med preliminär plats i Alingsås. Mer information om detta kommer senare.

Förstärkt Motståndskraft och uthållighet (MoU)

Som de flesta av er säkert redan känner till så är Netwest ansvariga för koordineringen av kriskommunikationen för stadsnäten i västra Sverige – detta via Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG). Jesper Hagman är satt att leda detta arbete för Netwests räkning och här följer en kort bakgrund och en statusuppdatering över nuläget.

Det förändrade säkerhetspolitiska läget runt om i Europa har lagt fokus på Sveriges försvarsförmåga i händelse av ett anfall eller om ett antagonistiskt hot skulle uppstå i, eller riktas mot landet. Till följd av detta och som en del i försvarets upprustning och förmågehöjande aktiviteter så har sektorn ”Elektronisk kommunikation” blivit utpekad som en infrastruktur, som ska skyddas vid ett sådant läge, och därför har PTS (Post- och Telestyrelsen) tillfrågat Stadsnätsföreningen om möjligheten till att bidra i arbetet kring koordinering och samordning för diverse önskade förstärkningsåtgärder.

Arbetet bedrivs inom Stadsnätsföreningens verksamhet under projektnamnet Motståndskraft och uthållighet (MoU) och är ett så kallat förvaltningsuppdrag från PTS, som via NTSG och SISG når ner till stadsnätsnivå i syfte att skapa ett ”starkare Sverige i ett förändrat säkerhetsläge”.

Syftet med projektet är att öka motståndskraften och uthålligheten i den svenska telekominfrastrukturen genom att dels säkerställa stadsnätens tillgång till materiel, som möjliggör en snabb återställning av nätet i händelse av kris, krig eller naturkatastrof, då leveransproblem är ett av de största hoten mot stadsnätens förmåga att snabbt kunna återställa nätets funktionalitet i händelse av avbrott eller sabotage.

Alla stadsnät har del av det beredskapspaket, som tagits fram, samt även tillgång till ytterligare utökade beredskapspaket inom den egna regionen, vilket minskar sårbarheten till följd av leveransproblem och bristande tillgång till materiel.

Projektet innebär också en strävan efter att Stadsnätsföreningen, i samverkan med stadsnäten, skapar en struktur som möjliggör samverkan runt materiel och personalresurser. Detta i sig ökar möjligheten för sektorns olika aktörer att omfördela resurser vid händelse av kris, men även att Stadsnätsföreningen bygger upp en förvaltningsorganisation och agerar såsom motpart till PTS i syfte att främja stadsnätens förmåga att samverka och hantera kriser.

Samverkan med andra stadsnät stärker den egna förmågan att hantera kris och genom att hela sektorn har tillgång till samma typ av materiel skapas goda förutsättningar för att kunna omfördela såväl material som personal med relevant kompetens vid händelse av kris. Samverkan inom sektorn stärker även den egna förmågan.

För att underlätta hanteringen av projektet är Sverige indelat i sex klusterregioner (så kallade civilområden): Norra, Mellersta, Västra, Östra, Södra och Sydöstra, där Netwest tillhör det Västra (VG och Halland). Inom dessa sektorer finns det totalt nio personer, som agerar som regionala beredskapssamordnare och som med stadsnätens hjälp ska möjliggöra att material och personalresurser för återställning finns tillgängligt, men också se till att beredskapsmaterialet fördelas med en god geografisk spridning för snabbare tillgång.

För att motsvara kraven på ökad kompetens inom stadsnätens organisationer har det tagits fram och planeras för flera utbildningspaket inom bland annat krishantering, fibersvetsning och mätning.

– Vi på Netwest har under våren tagit emot en hel del materiel i form av fibersvetsar, mätinstrument, felsökningsinstrument och bränsletankar för reservdiesel, som kommer att placeras ut runt om i civilområde Västra inom den närmsta tiden. Vi har även ett antal reservnoder till vårt förfogande, säger Jesper Hagman.

Vill du ha mer information eller har frågor och funderingar kring avropsbeställningar för materiel, så går det bra att ringa Jesper på telefon 076- 637 73 09 eller maila på jesper.hagman@netwest.se.

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår